Iaido sylabus

August 3rd, 2017 Leave a comment Go to comments

Northlondonbudo Iaido Sylabus
ZNKR Seitei Iaido
1 Mae
2 Ushiro
3 Ukenagashi
4 Tsukaate
5 Kesagiri
6 Morotetsuki
7 Sanpogiri
8 Ganmenate
9 Soetetsuke
10 Shihogiri
11 Sougiri
12 Nukiuchi
Toho
1 Mae Giri(Eishin ryu)
2 Zen go giri.(Mugai ryu)
3 Kiri age(Shindo munen ryu)
4 Shiho giri (Suiyo ryu)
5 Kiri saki gaeshi(Hoki ryu)
Musoshinden ryu Shoden Omori ryu-Seiza no bu
1 Shohatto
2 Sato, hidari
3 Uto, migi
4 Atarito, toto,
5 Inyoshintai, yaegaki
6 Ryuto, ukenagashi
7 Junto, kaishaku
8 Gyakuto,tsukikomi
9 Seichuto, tsukekage
10 Goranto, oikaze
11 Inyoshintai kaewaza, korite

12 Batto
Tachi uchi no kurai
1 Deai
2 Tsukekomi
3 Ukenagashi
4 Ukekomi
5 Tsukikage
6 Suigetsuto
7 Zetsumyo ken
8 Doku myo ken
9 Shinmyo ken
10 Uchi Komi
Chuden Hasegawa Eishin ryu tatehiza no bu
1 Yokogumo
2 Tora issoku
3 Inazuma
4 Ukigumo
5 Yama oroshi
6 Iwanami
7 Uroko gaeshi
8 Nami gaeshi
9 Tachiotoshi
10 Nukiuchi, makkoh
Okuden Tachiwaza no bu
1 Yukizure
2 Rentatsu
3 Soumakuri
4 Suodome
5 Shinobu
6 Yukichigai
7 Sodesurigaeshi
8 Mon iri
9 Kabezoi
10 Ukenagashi
11 Itomagoi ichi
12 Itomagoi ni
13 Itomagoi san
Okuden Suwari waza
1 Kasumi, mukobarai
2 Sunegakoi, tsukadome
3 Shihogiri, yosumi
4 Tozume, misumi
5 Towaki, mukozume
6 Tanashita
7 Ryozume
8 Torabashiri

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
*